.
 
Наша адреса: 61106, м. Харків, вул. Роганська, 17
ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО - ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН "СЛОБОЖАНЩИНА"

Вчителі:

Постільна Алла Петрівна - вчитель вищої квалифікаційної категорії, звання "вчитель - методист"

Ісаєва Галина Станіславівна - вчитель вищої кваліфікаційної категорії, звання "старший учитель"

Зуєва Світлана Миколаївна - вчитель вищої кваліфікаційної категорії

 

Методична тема методичного об’єднання вчителів суспільно-природничих дисциплін у 2014/2015 навчальному році:
“Особистісно орієнтований підхід до навчання суспільно-природничих дисциплін. Пріоритет творчої дослідницької діяльності учнів”

 

Основні завдання методичного об’єднання вчителів:
1. Оновлення змісту освіти з предметів суспільно-природничого циклу.
2. Застосування міжпредметних зв’язків з метою сприяння системності мислення в учнів.
3. Забезпечення переходу учнів 11-х класів на новий зміст та термін навчання з предметів суспільно-природничого циклу.
4. Посилити орієнтацію учнів на практичне застосування отриманих знань і вмінь.
5. Формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної культури і культури поведінки учнів засобами шкільного курсу “Етика”.
6. Формування в учнів уявлення про цілісність природи як крок до інтегрованої біологічної картини світу при вивченні шкільного курсу “Природознавство”.
7. Використання педагогічного програмного забезпечення при викладанні предметів суспільно-природничого напряму.

 

Секція біології

“Формування загальної культури учнів, екологічного способу мислення, виховання особистості, що усвідомлює свою роль у збереженні живої природи, здорового способу життя”
1. Формування наукового світогляду учнів, відповідального ставлення до природи.
2. Застосування нестандартних уроків інтеграційного змісту.
3. Використання інтерактивних форм і методів навчання (біологічні експерименти, досліди, робота з природними об’єктами).
4. Формування практичних умінь та навичок в учнів при виконанні лабораторних та практичних робіт із застосуванням проблемно-пошукового підходу.

 

 

Секція географії та основ економіки

“Розвиток критичного мислення учнів, формування у школярів географічної картини світу, культури економічного мислення, надання молодому поколінню знань про спільну європейську спадщину”
1. Розкриття ролі географії у вирішенні економічних, екологічних та соціальних проблем суспільства.
2. Забезпечення особистісної спрямованості процесу навчання географії. Орієнтація на людину, її місце в географічному середовищі.
3. Формування в учнів картографічної грамотності і культури.
4. Застосування міжпредметного підходу у викладанні географії та основ економіки.
5. Використання педагогічного програмного забезпечення - електронних навчальних картографічних посібників.

 

Секція хімії

“Формування системних знань на уроках хімії з метою активізації пізнавальної активності учнів”
1. Формування наукового світогляду і критичного мислення в учнів шляхом засвоєння основних понять і законів природничих наук та методів наукового пізнання.
2. Розвиток експериментальних умінь, дослідницької, проектної діяльності учнів засобами ужиткового хімічного експерименту.
3. Узагальнення знань учнів на міжпредметній основі.

 

 

Секція історії та правознавства

“Формування історичних знань, правової культури, розвиток історичного  мислення учнів, позитивної​ історичної самоідентифікації, вироблення навичок правосвідомості учнівської молоді”
1. Формування в учнів навичок творчої діяльності, оволодіння методами історичних досліджень.
2. Продуктивне і творче використання традиційних та інтерактивних технологій (робота в парах - змінних і постійних, “технологія проблемного навчання”).
3. Формування в учнів практичних навичок аналізу, систематизації, узагальнення при роботі з різними джерелами.
4. Прищеплення поваги до прав, свобод людини і громадянства, Конституції.
5. Використання педагогічного програмного забезпечення - електронних навчальних картографічних посібників.