Наша адреса: 61106, м. Харків, вул. Роганська, 17До перемоги і високих результатів ведуть дітей учителі школи. Для цього створені умови розвитку педагогічної творчості:
  • працює методична рада;
  • шість методичних об'єднань;
  • школа молодого вчителя;
  • школа педагогічної майстерності;
  • вчителі початкових класів працюють за технологією О.М.Кушніра.

 

Пріоритетні  напрямки  та  форми  методичної  роботи з  педагогічними  кадрами  у  2014/2015  навчальному році
 
Науково-методична робота як система цілеспрямованої, теоретичної, практичної, колективної   та індивідуальної діяльності педагогів спрямована на відродження і розвиток національної освіти, підвищення кваліфікації та професійної майстерності вчителів, їхнє збагачення надбаннями української етнопедагогіки, науки, культури в усіх аспектах дає можливість виділити традиційно притаманні їй основні функції:
діагностичну, яка дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності та вимогами до професійної діяльності вчителя на рівні встановлених державних стандартів;
відновлюючу, яка передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у змісті освіти;
коригуючу, яка передбачає внесення змін до науково-методичної інформації  з урахуванням нових психолого-педагогічних теорій  до потреб кожного вчителя;
компенсаційну, яка сприяє оновленню знань і вмінь педагогів відповідно до потреб життя;
прогностичну (випереджуючу), яка вимагає визначення знань та вмінь, необхідних педагогам у майбутньому;
моделюючу, яка забезпечує розроблення перспективи та орієнтирів педагогічної діяльності;
опозиційно-регулюючу;
інформаційно-оцінну.

 

У 2014/2015 навчальному році науково-методична робота школи спрямована на реалізацію проблемної теми:    Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження компетентнісного підходу до навчання та виховання на основі нових педагогічних технологій”.
 
Для вирішення цих проблем поставлені такі завдання:
·       діагностика та створення банку даних професійної підготовки педагогів;
·       наукова підготовка;
·       методичний рівень;
·       оволодіння інноваційними формами та методами навчання;
·       знання вікових та психологічних особливостей учнів;
·       оволодіння системою моніторингу результативності своєї педагогічної діяльності кожним вчителем та планування подальшої роботи, направленої на підвищення професійної майстерності;
·       вивчення та застосування нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо;
·       забезпечення високого наукового та методичного рівня викладання;
·       удосконалення форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів організації навчання, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;
·       заохочування та залучення вчителів до науково-дослідницької та експериментальної роботи;
·       активізація співробітництва вчителя й учня на уроках, направлених на розвиток самостійної праці школяра;
·       активізація роботи школи молодого вчителя “На шляху до майстерності”;
·       активізація роботи науково-методичних кафедр та творчих груп вчителів  з актуальних питань навчально-виховного процесу;
·       забезпечення методичною радою надання допомоги вчителям з питань реформування школи, зв’язаних з впровадженням 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів, тематичним оцінюванням та впровадження тестування як засобу підвищення ефективності навчання та контролю;
·       розширення ділових контактів з вищими навчальними закладами міста;
·       підвищення практичної спрямованості у роботі методичної ради;
·       активізація роботи шкільного учнівського наукового товариства “Еврика” з метою розвитку природних здібностей школярів, творчої співпраці вчителя й учня та залучення до роботи   в Малій академії наук;
·       введення в навчальний процес комп’ютерно - орієнтованих технологій;
·       організація, інформаційно - методичне і нормативно-правове супроводження роботи з метою реалізації нормативно-законодавчих документів та регіональних програм з питань соціального захисту дітей.
 
З метою удосконалення особистісно орієнтованого спрямування усіх аспектів навчально-виховного процесу, підвищення рівня педагогічної майстерності визначити, як основні, наступні форми  науково-теоретичної та методичної  роботи:
 

колективні форми роботи:

·       педагогічна рада;
·       методична рада;
·       науково-практична конференція;
·       методичні оперативні наради;
·       психолого - педагогічні семінари;
·       педагогічні виставки;

групові форми роботи:

·       методичні об’єднання;
·       творчі групи;
·       школа молодих учителів;
·       предметні тижні;
·       семінари-практикуми;
·       психолого-педагогічний консиліум;
·       педагогічні читання;

індивідуальні форми роботи:

·       стажування;
·       методичні консультації;
·       співбесіди;
·       наставництво;
·       аналіз уроків;
·       робота над науково-методичною проблемою;
·       атестація вчителів;
·       курси підвищення кваліфікації;
·       творчі звіти;
·       самоосвіта вчителів.
  
     Для забезпечення безперервності навчання педагогів, опанування ними новітніх педагогічних технологій та вирішення проблеми, поставленої педагогічним колективом школи, організувати  роботу  в  таких  напрямках:
 
організаційно – педагогічні  заходи:
·       педагогічні ради;
·       практичні міжпредметні семінари;
·       науково-практична конференція;
 
навчально – педагогічна  та  методична  діяльність:
·       робота методичної ради;
·       система роботи методичних об’єднань;
·       діяльність творчої групи “Пошук”;
·       робота школи молодого вчителя “На шляху до майстерності”;
·       організація  роботи щодо розвитку інтелектуальних та творчих здібностей учнів;
·       діяльність наукового  учнівського  товариства “Еврика”;
·       робота з підвищення професійної майстерності педагогів школи;
·       атестація вчителів та підвищення кваліфікації через річні курси.