Университет ШАГ
 
.
 
Наша адреса: 61106, м. Харків, вул. Роганська, 17

Ми мандрівники

Харківський   театр   для   дітей   та   юнацтва
В і д в і д у в а н н я    ц и р к у
Е к с к у р с і я   д о   Х а р к і в с ь к о ї   з о о в е т е р и н а р н о ї   а к а д е м і ї
 
 
 
 
 
 
 
Е к с к у р с і я   д о   з о о с а д у   О л е к с а н д р а   Ф е л ь д м а н а 

 

 
 
 

 

В і д в і д у в а н н я    П а л а ц у   д и т я ч о ї   т а   ю н а ц ь к о ї   т в о р ч о с т і   "І с т о к"